in

Vijeće ministara BiH održalo telefonsku sjednicu, donešene odluke o novim zaduživanjima

Vijeće ministara BiH održalo telefonsku sjednicu, donešene odluke o novim zaduživanjima

Vijeće ministara BiH održalo je vanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donešeno nekoliko važnih odluka.Vijeće ministara BiH održalo je vanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je donešeno nekoliko važnih odluka.U drugom krugu glasanja donešeno je šest odluka kojima se utvrđuju kriterijumi za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2020. godini za projekte u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, podrške pripremi projekata za sredstva iz fonda H2020, te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi sa prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH. Odluke su usvojene uz određene korekcije kojima se bliže uređuju izbor i rad komisija za razmatranje projekata u skladu sa kriterijumima definisanim ovim odlukama, a nakon javno provedenih konkursa za prijavu projekata u svakoj od oblasti. Na ovaj način Savjet ministara BiH će sa 390.000,00 KM podržati sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne saradnje – tačnije, u resorima kulture i međunarodne promocije kulturnog stvaralaštva u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u BiH i međunarodnim obavezama. Sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM dodjeljivaće se u skladu sa Odlukom o kriterijumima za dodjelu iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2020. godinu.Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće ministara donijelo je Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu, u ukupnom iznosu 3.097.000,00 KM. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000,00 KM, a maksimalni do 300.000,00 KM. Radi se o podršci projektima koji doprinose razvoju kulture u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u BiH. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelol je Odluku o kriterijumima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2020. godinu, u iznosu 1.342.000,00 KM. Od toga je 600.000,00 KM namijenjeno za Olimpijski odbor BiH, Paraolimpijski odbor BiH, Specijalnu olimpijadu u BiH, sportske saveze registrovane na nivou BiH i entiteta i sportske saveze lica sa invaliditetom registrovane na ovim nivoima.Za sportske klubove koji organizuju međunarodne sportske manifestacije ili učestvuju na njima predviđeno je 400.000,00 KM, a za infrastrukturne radove na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportske aktivnosti 342.000,00 KM. Najmanji iznos koji se može dodijeliti je 5.000,00 KM, a najveći 50.000,00 KM. Ciljevi dodjele sredstava su ostvarivanje javnog interesa, povećanje broja sportista na međunarodnim takmičenjima i povećan broj ostvarenih normi za olimpijske i paraolimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te povećanje broja međunarodnih takmičenja koja se organizuju u Bosni i Hercegovini.Na sjednici je donesena i Odluka o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta vrijednog 50 hiljada KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH za „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo je Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu. Radi se o 117.000,00 KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH, a pravo na podnošenje projekata po javnom konkursu imaju registrovani savezi i udruženja inovatora, sekcije i organizacije tehničke kulture, registrovane naučnoistraživačke organizacije, inovacioni centri, te inovatori – fizička lica koja su bh. državljani sa prijavljenim prebivalištem u BiH. Cilj je sufinansirati projekte koji daju doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u BiH te doprinijeti provođenju strateških dokumenata u oblastima nauke i inovacija u BiH. Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu, ukupno vrijednu 444.000,00 KM. Pravo na podnošenje projekata na osnovu ovog granta imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, Kost i EUREKA.Vijeće ministara je utvrdio Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 V2 – projekat “Javni prevoz” Sarajevo, dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 10 miliona eura.Cilj ovog projekta je rješvanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu nabavkom novih tramvaja. Provođenjem Projekta bi se unaprijedio kvalitet javnog linijskog prevoza putnika u skladu sa evropskim standardima zaštite životne sredine, s obzirom da tramvajski saobraćaj koristi ekološki prihvatljivu električnu energiju.Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH, odnosno krajnjeg korisnika Kanton Sarajevo.Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. Vijeće ministara je utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu u iznosu 30 miliona evra (kreditna linija broj 2 Agenciji za osiguranje depozita BiH) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.Na ovaj način želi se dodatno obezbijediti stabilnost finansijskog sektora u BiH, a sredstva će biti korištena pod posebno definisanim uslovima i okolnostima. Rok otplate kredita je osam godina, uključujući pet godina grejs perioda na otplatu glavnice.Obaveze i prava iz kreditnog sporazuma Bosna i Hercegovoina će supsidijarno prenijeti na krajnjeg korisnika kredita – Agenciju za osiguranje depozita, sa kojom će biti zaključen poseban ugovor.Prijedlog ugovora sa osnovama za njegovo zaključivanje biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Nikšić upozorio na pokušaj krađe glasova: Moju kćerku su prijavili u Švicarskoj da glasa za SDA

Nikšić upozorio na pokušaj krađe glasova: Moju kćerku su prijavili u Švicarskoj da glasa za SDA

KCUS dobio tri respiratora, Izetbegović poručila: Zaslužujemo pohvale za rad tokom pandemije

KCUS dobio tri respiratora, Izetbegović poručila: Zaslužujemo pohvale za rad tokom pandemije