in

Stomatološki fakultet u Sarajevu demantuje navode rukovodstva medicine

Stomatološki fakultet u Sarajevu demantuje navode rukovodstva medicine

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu objavio je demanti na informacije koje je danas saopćio Medicinski fakultet, a koji je vezan za probleme finansiranja i nastavka studiranja studenata stomatologije.Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu objavio je demanti na informacije koje je danas saopćio Medicinski fakultet, a koji je vezan za probleme finansiranja i nastavka studiranja studenata stomatologije.Demanti prenosimo u cijelosti:”Dopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-6539/20 od 21.09.2020. godine, a koji se odnosi na poslanu Obavijest o organizaciji nastave za narednu akademsku godinu – 2020/2021 želimo demantirati u cjelosti.Do dana 31.12.2018. godine sve organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu su poslovale samostalno i imale su vlastite računu u poslovnim bankama. Sve organizacione jedinice su od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dobijale mjesečne tranše na ime izvođenje nastave studentima. Dio primljene tranše Stomatološki fakultet sa klinikama je uplaćivao na račun Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na osnovu potpisanog Ugovora o izvođenju nastave kao volje obje ugovorne strane i Izvještaja o realizovanoj nastavi na Medicinskom fakultetu. Sve obaveze do 31.12.2018. godine, do kada je Stomatološki fakultet sa klinikama primao tranše Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prema Medicinskom fakultetu su uredno izmirene, za što Stomatološki fakultet sa klinikama posjeduje urednu dokumentaciju. U Ugovoru potpisanom za izvođenje nastave u akademskoj 2018/2019 godine u članu 13. je navedeno da će se u slučaju integracije Univerziteta u Sarajevu ugovor prilagoditi važećim propisima, 01.01.2019. godine se desila finansijaka integracija Univerziteta u Sarajevu.Dana 01.01.2019. godine sve organizacione jedinice i Rektorat Univerziteta u Sarajevu prelaze na trezorsko poslovanje. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prestaje isplaćivati mjesečne tranše organizacionim jedinicama (fakultetima) i Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo preuzima obavezu da iz sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo direktno isplaćuje plaću nastavnom i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu. Takođe, od 01.01.2019. godine i prihodi od upisnina studenata prestaju biti vlastiti prihodi fakulteta i postaju dio budžeta Kantona Sarajevo. Plaće se isplaćuju na osnovu šiht listi koje se organizacione jedinice i Rektorat dostavljaju Univerzitetu u Sarajevu, koji unosi podatke za isplatu plaća. Stomatološki fakultet sa klinikama je u nekoliko navrata informisao Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da prilikom izrade budžeta za 2019. godinu se mora voditi računa da je Stomatološki fakultet sa klinikama iz tranše Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo do 31.12.2018. godine plaćao izvođenje nastave Medicinskom fakultetu, što dalje neće biti u mogućnosti da realizuje, jer nema izvora finansiranja (prestala je isplata tranši i prihodi od upisnina su postali prihodi budžeta Kantona Sarajevo) iz kojih bi mogao to da radi. U skladu sa članom 118. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 210. Statuta Univerziteta u Sarajevu regulisan je angažman nastavnika na drugoj organizacionoj jedinici u okviru iste visokoškolske ustanove. U tom smislu angažman akademskog osoblja se vrši bez zaključivanja ugovora između organizacionih jedinica, a na osnovu zahtjeva dekana organizacione jedinice i odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u svom aktu od 13.11.2019. godine koje je uputilo Univerzitetu u Sarajevu, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i svim organizacionim jedinicama na jasan i precizan način ukazalo kako je to pitanje uređeno.Stomatološki fakultet sa klinikama je postupajući prema uputama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u nekoliko navrata dostavljao zahtjev za angažman nastavnika Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu, čija procedura nije provedena do danas.Gore navedene činjenice iznosimo u cilju istinitog informisanja javnosti na objavljeni tekst saopštenja Medicinskog fakulteta, a u svrhu zaštite digniteta Univerziteta u Sarajevu i Stomatološkog fakulteta sa klinikama.”

What do you think?

Ovako će izgledati Hajdučka vrata ako se nastavi sa neodgovornim ponašanjem

Ovako će izgledati Hajdučka vrata ako se nastavi sa neodgovornim ponašanjem

Forto o budućoj sarajevskoj vladi: Postoji opcija da budem premijer, treba zavrnuti rukave

Forto o budućoj sarajevskoj vladi: Postoji opcija da budem premijer, trebalo bi zavrnuti rukave