in

Općina Centar priprema rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je Penny plus

Općina Centar priprema rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je Penny plus

Općina Centar priprema novo rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je smješten Penny plus u Velešićima.Općina Centar priprema novo rješenje o parcelaciji lokacije na kojoj je smješten Penny plus u Velešićima.Općina Centar Sarajevo je putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u dva navrata donosila rješenje o provođenju tehničkih promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kao prethodno pitanje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Firma Penny plus je na rješenja o provođenju promjena uložila žalbu”, saopćeno je iz općine.Kako se navodi, postupajući po žalbi, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostepeni organ, uvažila je žalbe, poništila rješenja i predmet vratila Općini Centar na ponovni postupak i odlučivanje. “Po nalogu načelnika Nedžada Ajnadžić, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ovaj predmet rješava prioritetno imajući u vidu najveći značaj izgradnje Prve transverzale. U ponovnom postupku Općina će, rješavajući ovo važno pitanje u cjelosti, uvažiti upute Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove polazeći i od pravomoćnog rješenja Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, kojim je izdata urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS za izgradnju Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća (tunela Kobilja glava na Šipu), u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu sa regulacionim planom, donijeti novo rješenje o provođenju promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kako bi se stvorili preduslovi za postupak eksproprijacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama u vlasništvu Penny plus, a koje se nalaze na trasi saobraćajnice i transverzale”, rečeno je u saopćenju.Donošenjem pravomoćnog rješenja o parcelaciji na parcelama firme Penny plus u Velešićima stvaraju se pravne pretpostavke da Zavod za izgradnju KS, pokrene postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje saobraćajnice i transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice sa općinom Vogošća, odnosno tunela na Šipu.

What do you think?

Arnaut govorio na sjednici PIC-a: Ogromna je pažnja međunarodne zajednice pravosuđu BiH

Arnaut govorio na sjednici PIC-a: Ogromna je pažnja međunarodne zajednice pravosuđu BiH

Sud BiH: Milan Tegeltija i pojedini članovi VSTV-a dezavuišu javnost

Sud BiH: Milan Tegeltija i pojedini članovi VSTV-a dezavuišu javnost