in

Mostarski Vodovod radi nezakonito, milionski projekt kolektora nemaju ni “na mapi”

Mostarski Vodovod radi nezakonito, milionski projekt kolektora nemaju ni "na mapi"

Mostarsko javno preduzeće Vodovod je prošlu godinu predstavilo kao uspješnu u svom financijskom izvještaju, što su revizori Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine ocijenili negativno i apsolutno i netačno.Mostarsko javno preduzeće Vodovod je prošlu godinu predstavilo kao uspješnu u svom financijskom izvještaju, što su revizori Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine ocijenili negativno i apsolutno i netačno.Prema njihovom pregledu stanja ovo preduzeće ne samo da nije uspješno, nego nije ni likvidno, a gotovo sve stavke u izvještaju o poslovanju su mutne, nejasne, netransparentne i suprotne zakonskim odredbama.Nemaju podatke o kolektorimaMilijunski projekt kolektora, odnosno izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda koji slovi za historijski projekt u Mostaru, ovo poduzeće kao implementator nije ni navelo u svom izvještaju, utvrdili su revizori.”Vrijednost projekta je oko 10,25 miliona EUR, a iznos izvedenih radova je 9,23 miliona EUR. Projekat se financira iz grant sredstava IPA EU fondova, a učešće iz Budžeta FBiH je 2,1 miliona KM, Budžeta Grada Mostara 2,3 miliona KM, investitor je Grad Mostar, a Društvo je implementator projekta“, podsjećaju revizori. Međutim navode da u knjigovodstvenim evidencijama Društva ne postoje podaci vezano za izgradnju Postrojenja pročistača otpadnih voda, niti Društvo ima informaciju gdje se investicija iskazuje.”Kod Društva se evidentira samo dio troškova u skladu sa Sporazumom sa Gradom Mostarom, i na osnovu toga primljena sredstva od Grada Mostara za refundaciju nastalih troškova“, pojašnjavaju revizori. Dodaju da osim ovoga, između Grada Mostara i Društva nisu uređene ni nadležnosti i odgovornosti Društva u radu tih kolektora.Ne vraćaju kredit Svjetske bankeUtvrđeno je također da mostarski Vodovod ne vraća dugoročni kredit Svjetske banke za „Projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije” iskazane su u iznosu od 16.985.672 KM. za koji se sredstva kroz račune građanima uredno naplaćuju u iznos od 0,15 KM/m3.”Društvo ne plaća kredit, a obavezu umanjuje bez relevantne dokumentacije, zbog čega su kreditne obaveze podcijenjene najmanje za 4.967.238 KM. lako ne vrši otplatu kredita, u tekućoj godini priznato je 152.849 KM ostalih prihoda na osnovu samoinicijativnog otpisa kreditnih obaveza prema Svjetskoj banci, i na taj način je fiktivno povećan financijski rezultat”, navode revizori. Dodaju da naplaćena sredstava od građana u knjigovodstvenoj evidenciji nisu posebno iskazana, niti se namjenski koriste.U nizu nepravilnost su zapošljavanja bez javnih konkursnih procedura, putovanja bez pokrića, te niz nepravilnosti i nezakonitosti u ovom preduzeću, na koje revizori upozoravaju.”Organizacija i poslovanje Društva nije usklađeno sa Statutom Društva, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u FBiH. Društvo funkcioniše u dvije odvojene cjeline, vode se odvojene poslovne i knjigovodstvene evidencije, i nema interne akte usklađene sa važećim propisima. Nadzorni odbor obavlja funkciju i nakon isteka mandata na koji je imenovan“, stoji u izvještaju revizora. Dodaju da Društvo nema niti Pravilnik o radu usklađen sa važećim Zakonom o radu.Neizmireno 3.704.209 KM doprinosa”Društvo nije izmirilo 3.704.209 KM doprinosa i 403.977 KM poreza na dohodak iz perioda 1999— 2017. godine i iz perioda oktobar — decembar 2019. godine, a od iskazanog iznosa, na obavezu iz 2019. godine odnosi se 407.277 KM. Nisu plaćene obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada u iznosu od 2.960.975 KM, od čega se na 2019. godinu odnosi 358.576 KM. Također je utvrđeno da je mostarski Vodovod izvršio nabavke roba i usluga u iznosu od najmanje 272.054 KM bez provođenja postupaka javne nabavke”, otkrivaju revizori napominjući da to nije ništa u skladu sa Zakonom. Reviziju usklađenosti, kako se navodi izvršena je u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i ISSAl-jem 4000 — Standard za reviziju usklađenosti.”Društvo je za 2019. godinu iskazalo neto dobit od 37.621 KM koja nije tačno utvrđena i stvarni rezultat poslovanja za 2019 godinu je gubitak. Akumulirani gubitak iznosi 6.268.621 KM i prelazi polovinu osnovnog kapitala Društva. Kratkoročne obaveze na 31. 12.2019. godine iznose 13.999.916 KM, od čega su obaveze za doprinose i porez po osnovu isplaćenih plaća zaposlenima 4.108.186, a ne izmiruju se ni ostali porezi i dažbine koji iznose 2.962.623 KM, tako da ukupne neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda iznose 7.070.809 KM”, navode revizori u svom izvještaju. Dodaju da je tekuća imovina iskazana u iznosu od 17.537.457 KM, ali nije tačno vrednovana jer je značajan iznos potraživanja koji neće biti naplaćen.Sumnja u nastavak poslovanja”Društvo ima ograničenja u raspolaganju novčanim sredstvima kod banaka, kao i značajne sporove koji se vode protiv Društva u iznosu od 6.551.150 KM. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, ali Uprava prilikom sastavljanja financijskih izvještaja nije izvršila procjenu niti objavila značajnu neizvjesnost u vezi stalnosti poslovanja“, pojašnjavaju revizori. Uz sve navedene nepravilnosti mostarski Vodovod na poziciji stalnih sredstava nije iskazao ni Plivački bazen i Gradsko kupatilo — banja, koji su, prema posjedovnim listovima, u posjedu Društva.”Ne možemo potvrditi da je imovina u financijskim izvještajima realno iskazana, u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima”, stoji u iscrpnom izvještaju revizora FBIH.Negativno mišljenje za mostarski Vodovod revizori su donijeli nakon što su izvršili reviziju financijskih izvještaja “Vodovoda” društva za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar koji obuhvaćaju: Bilans stanja na 31. 12. 2019. godine, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, te Bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika.Revizori podsjećaju kako redovito ovo mostarsko preduzeće opominju na nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju uz preporuke za poboljšanje stanje, što oni na žalost ne primjenjuju.

Leave a Reply

Loading…

0

What do you think?

Nova izmjena režima saobraćaja zbog sanacije tramvajske pruge u centru Sarajeva

Nova izmjena režima saobraćaja zbog sanacije tramvajske pruge u centru Sarajeva

Ministar o sanaciji tramvajske pruge: Ne želim vjerovati da kritike imaju veze što dolazim iz SDA

Ministar o sanaciji tramvajske pruge: Ne želim vjerovati da kritike imaju veze što dolazim iz SDA